I POSTANOWNIEA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z platformy www.wakacjewsarandzie.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1
Podmiotem prowadzącym platformę www.wakacjewsarandzie.pl jest JBB International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725566, NIP: 6272756028, REGON: 369881807.
§2
Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne osoby.
§3
W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

II RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1
Regulamin określa zasady działalności platformy www.wakacjewsarandzie.pl.
§2
Platforma www.wakacjewsarandzie.pl służy do prezentowania kursów, usług oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.
§3
Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów, usług i materiałów dydaktycznych, informacyjnych, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
§4
Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III WARUNKI KORZYSTANIA

§1
Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej jeśli taka wystąpi. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2
Kursy płatne dostępne dla Użytkownika będą po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.

§3
Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

§4
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883), Dz.U. 2018 poz. 1000.

§5
Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§6
Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

§7
Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9
Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10
Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności Tpay.com, który należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§11
Wszystkie ceny oferowanych na platformie www.wakacjewsarandzie.pl produktów, są cenami brutto.

IV REJESTRACJA

§1
Platforma działa w systemie online.

§2
Użytkownik platformy www.wakacjewsarandzie.pl jeśli chce skorzystać z kursu , musi zaakceptować regulamin, oraz politykę prywatności, a następnie wejść w menu w zakładkę “Zobacz kurs”, która jest zablokowana dla niezalogowanych użytkowników, dokonać płatności po czym założyć swoje konto.

§3
Po dokonania opłaty użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dokonania płatności przez system woocommerce.

§4
Użytkownik podaje swoje dane do logowania, loguje się, a po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do kursu na platformie www.wakacjewsarandzie.pl. w podstronie “Zobacz Kurs”.

§5
Wszystkie opisane wyżej czynności następują automatycznie dzięki systemowi Woocommerce.

§6
W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów platformy.

§7
Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§8
W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Platformy www.wakacjewsarandzie.pl.

§10
Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy www.wakacjewsarandzie.pl.

V KURSY

§1
Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów, produktów.

§2
Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu
a. z bezpłatnego na płatny
b. zmianę kategorii tematycznej
c. zmiany cen z wyższej na niższą i z niższej na wyższą.

§3
Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§4
Dostęp do kursów jest nieograniczony. W przypadku zmian dokonanych na stronie uczestnicy zostaną odpowiedni wcześniej o tym poinformowani.

VI UŻYTKOWNIK

§1
Użytkownikami www.wakacjewsarandzie.pl mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy www.wakacjewsarandzie.pl.

§2
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych następuje na własną odpowiedzialność.

§3
Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

§4
Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5
Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6
Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

VII GWARANCJA I RKLAMACJA

§1
Wszelkie sugestie dotyczące kursów i platformy należy zgłaszać bezpośrednio pod e-mail: kontakt@jakubbbaczek.pl

§2
Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić pod e-mail: kontakt@jakubbbaczek.pl.

§3
Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.

§4
W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

§5
Prowizja transakcyjna Portalu nie podlega zwrotowi.

IX ZASADY PŁATNOŚCI

§1
Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez systemu płatności Tpay.com, który należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§2
Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.

X KWESTIE TECHNICZNE

§1
Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2
Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec jestJBB International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725566, NIP: 6272756028, REGON: 369881807.

§3
Zastrzegamy sobie prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online.

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1
Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2
W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

XII PRAWA AUTORSKIE

§1
Prezentowane na stronie www.wakacjewsarandzie.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2
Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

§3
Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu www.wakacjewsarandzie.pl jest zabronione.

XIII SPORY

§1
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2
Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem www.wakacjewsarandzie.pl, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.